Vyhodnotenie stretnutia na strelnici BLATINY Zámutov konaného dňa 7.5. 2017

Strelecké podujatie, ktoré sa konalo dňa 7.5.2017 na strelnici Blatiny pri obci Zámutov je zo strany výboru hodnotené pozitívne. Išlo o tretie podujatie a prvé v tomto roku. Potvrdilo stmelenie kolektívu a taktiež aj podstatné zlepšenie sa v streľbe.

Program začal o 09:15 hod. Podujatie zahájil PhDr. Michal Baran, ktorý privítal členov a oboznámil ich s pripraveným programom a jednotlivými disciplínami. Prítomní boli oboznámení s podmienkami a disciplínou na strelnici v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z.o strelných zbraniach a strelive, v znení neskorších predpisov. Predseda Vladimír Tabaka  prítomných a poprosil o disciplínu,  aby nedošlo k zranenia alebo mimoriadnej udalosti. Taktiež odovzdal plakety k životnému jubileu Zdenkovi Fečíkovi a Pavlovi Drobnému. Streľby riadili (PhDr. Baran, JUDr. Jankura a Stašukov).

Prvou disciplínou bola combat streľba z pištole (išlo o streľbu zo zákrytu na dva terče- jeden s rukojemníkom a gong) pri prvej disciplíne bola vzdialenosť 3 metre a potom pri druhej 7 metrov. Pištole použité pri streľbe: GLOCK 9 mm Luger a ČZ – 82 Makarov. Viac ako polovica strebajúcich dosiahla úspešnosť nad 70%, čo svedčí dobrých streleckých schopnostiach strelcov a to aj napriek novej disciplíne.

Druhou disciplínou bola streľba z malokalibrovky na vzdialenosť 50 m. Boli použité tri malokalibrovky išlo vz. ZKM-451, 452 a 446 s optikou. Streľba bola 5+5 na medzinárodný pištoľový terč. Strieľajúci používali oporu. Táto osvedčená disciplína bola ukážkou zlepšujúcich sa schopnosti členov, nakoľko tu boli dosiahnuté najlepšie výsledky. 75% strieľajúcich dosiahli nadpriemerné výsledky.

Treťou a zároveň očakávanou disciplínou bol samopal vz. 58 /dva kusy so sklopnou opierkou a jeden s pevnou opierkou/. Išlo o streľbu na vzdialenosť 100m na nafúknuté balóny, počet nábojov 5 ks. Táto disciplína vyradila z celkového hodnotenia viacerých pomerne dobrých strelcov.

Súťaž bola vyhodnotená ihneď po skončení strelieb. Najlepšie sa umiestnili: Ján Majerník (99 bodov), Zdenko Fečíík (97 bodov) a Ing. Tomáš Hudacký (95 bodov). Osobitná cena bola udelená Ladislavovi Sabovi za dosiahnuté výsledky v streľbe s malokalibrovky, kde dosiahol 90% úspešnosť. Ceny odovzdali predseda Vladimír Tabaka, PhDr. Michal Baran a JUDr. Ján Jankura.

Po skončení podujatia bol zúčastneným podaný chutný guláš, ktorý bol zavŕšením úspešného dňa.

Záverom je potrebné konštatovať, že podujatie bolo na veľmi dobrej úrovni, čo svedčí o zodpovednej príprave. Taktiež je na mieste konštatovanie, že podstatná časť členov dosiahla lepšie výsledky ako v predchádzajúcom období.

Výbor SK

STRELECKÝ KLUB PATRIOT
Ul. B. Nemcovej č. 1131/1A, 093 01 Vranov n.T., IČO 42379075

, Diskusia: 0

Pridaj komentár